Publikace

 • PILNÁ, Veronika: Oděv západních Čechách 15. – 17. století. NPÚ ÚOP v Plzni, Plzeň 2018. ISBN 978-80-58035-52-0.
 • PILNÁ, Veronika. Oděv a jeho vývoj v západních Čechách 15. - 17. století. disertační práce. KSA ZČU, Plzeň 2016. obhájeno 11. 2. 2016, vedoucí práce doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Etnologický ústav AV ČR.

Kapitoly v knize

 • PILNÁ, Veronika: Oděvy lidí na okraji středověké společnosti. (in) KLÍROVÁ, Dana; MAŠKOVÁ, Pavlína (ed.): Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu. Městské muzeum v Čelákovicích, Pelhřimov 2018. ISBN 978-80-87187-03-6. s. 58 -59.

Metodiky

 • VAŇKOVÁ, Lenka; PILNÁ, Veronika. Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století pomocí historické módy. NPÚ, Praha 2013. 978-80-7480-002-3.
 • POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka; PILNÁ, Veronika. Oděv na fotografii jako pomůcka datace a identifikace. (in) ČERNÁ, Alena a kol.: Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. Odborné a metodické publikace, sv. 89, NPÚ ve spolupráci s NTM, FAMU a MG, Praha 2017, 140 s. ISBN 978-80-7480-077-1. s. 93 -120.

Články

 • PILNÁ, Veronika. Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy. (in) Památky západních Čech, NPÚ ÚOP v Plzni, Plzeň 2011, ISBN 978-80-85035-06-3, s. 92-96.
 • OHLÍDALOVÁ, Martina; PILNÁ, Veronika. Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. (in) Zprávy památkové péče 6/2011, NPÚ, Praha 2011, ISSN 1210-5538, s. 428-432.
 • PILNÁ, Veronika. Dámský a pánský střevíc z počátku 17. století z MF SPO Kynžvart. (in) Shoe in History 2010, sborník materiálů z VI. mezinárodní konference, Zlín 12.-14.října 2010, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 2012, ISBN 978-80-87130-22-3, s. 114–123.
 • PILNÁ, Veronika. Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna. (in) Zprávy památkové péče 2/2013, NPÚ, Praha 2013. ISSN 1210-5538, s. 113 - 116.
 • PILNÁ, Veronika. SCHMOLLOVÁ, Jana. Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. (in) Archeologie západních Čech 8/2014, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2014. ISSN 1804-2953, s. 155–169.
 • PILNÁ, Veronika. Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání odívání elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. (in) Zprávy památkové péče 75/2015 č. 2, Národní památkový ústav, Praha 2015. ISSN 1210-5538, s. 157-167.
 • PILNÁ, Veronika. Dochovaná obuv z pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu z Kralovic. (in) Shoe in History 2014, sborník materiálů z VI. mezinárodní konference, Zlín 7.-9.října 2014, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 2015, ISBN 978-80-87130-38-4, s. 29–32.
 • PILNÁ, Veronika. Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku. (in) Sborník ke konferenci Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, NPÚ ÚOP středních Čech, Havlíčkův Brod 2016. ISBN 978-80-86516-83-7. s. 40–55.
 • PILNÁ, Veronika. Střihová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití. (in) Sborník ke konferenci Oděv a textil v době Lucemburské, NPÚ ÚOP středních Čech, Havlíčkův Brod 2017. ISBN 978-80-86516-88-2. s. 108-121.
 • PILNÁ, Veronika. Pásy tzv. „Brautgürtel“ ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ. (in) Zprávy památkové péče 78/2018 č. 3, Národní památkový ústav, Praha 2018. ISSN 1210-5538, s. 242-251.
 • PILNÁ, Veronika: Pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína z hlediska historické módy. (in) Sborník Muzea Brněnska 2018, Brno 2018. ISSN 2570-6349, s. 22–38.

 Konferenční příspěvky, postery

 • KULOVÁ (Pilná), Veronika. Dámský a pánský střevíc z počátku 17. století z MF SPO Kynžvart (článek), in Obuv v historii - Shoe in History 2010, VI. mezinárodní konference, Zlín 12.-14. října 2010.
 • PILNÁ, Veronika. Dochovaná obuv z pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu z Kralovic. Obuv v historii - Shoe in History 2014, VII. mezinárodní konference, Zlín 7.-9. října 2014.
 • PILNÁ, Veronika. Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku. příspěvek na konferenci Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku, 12. října 2015.
 • PILNÁ, Veronika. Oděvy dětí ve středověku a raném novověku. referát na workshopu Dítě ve středověku a raném novověku, Historický ústav AV ČR, 22. října 2015.
 • PILNÁ, Veronika. Střihová řešení lucemburského období a jejich experimentální užití. příspěvek na konferenci Oděv a textil v době Lucemburské, Národní památkový ústav, Praha, 6. října 2016.
 • PILNÁ, Veronika. Burial Equipment of Mummified Bodies from Sites in West Bohemia. poster na konferenci NESAT XIII, Liberec, 22. - 26. května 2017.
 • PILNÁ, Veronika. Formy oděvu 16. století a jejich střihová řešení. příspěvek na konferenci Móda a oděv doby renesance, Národní památkový ústav, Praha, 19. října 2017.
 • PILNÁ, Veronika. Dekorativní techniky 16. a počátku 17. století. příspěvek na konferenci Textil v muzeu: Textilní ruční práce – zrcadlo ženského světa, Technické muzeum v Brně, 4.­-5. 6. 2019, Brno.